پرچم

آقا حبيب

شايد پرچم خواندن الگوی شاخص کج سليقگی يا اشتباه من باشد! در مورد پرچم چيزی نميگويم که شما خودت استادی فقط برای کسانی که اطلاعات بيشتری ميخواهند ميتوان به اينجا و اينجا و اينجا اشاره کرد. اگر اين مطالب را ببينيد متوجه خواهيد شد که الگوی فعلی شاخص از ديد بعضی فلگ هست و از ديد بعضی نيست. در هر صورت اين ادامه روند٬‌نشان داد که پرچم باشد يا نباشد لااقل تصحيح نمودار بوده است. چند وقت پيش مقاله ای ميخواندم که اشاره داشت به اينکه اين ديد که ميزان حرکت قيمت بعد از تشکيل شدن فلگ برابر طول پايه پرچم است ديگر صحيح نيست و با محاسباتی بدست می آورد که قيمت بعد از فلگ تا چند ميرود. به اميد خدا اگر شد محاسبه ميکنم و عدد بدست آمده را اينجا ميگذارم تا ببينيم چه ميشود.

از توجه شما و همه دوستان سپاسگذارم

/ 0 نظر / 20 بازدید