آلومتک

شکل ۱:

۵ ماهی هست که آلومتک بين ۸۰۰ و ۱۰۰۰ نوسان ميکند. در صورت شکستن موفقيت آميز ۱۰۰۰ تا مقاومت بعدی (شايد ۱۱۰۰) اجازه حرکت دارد.

شکل ۲:

با توجه به سابقه سهم و توانايی آن ميتوان نتيجه گرفت که استاکوستيک اين سهم هر بار که توانسته بين ۲۰ تا ۸۰ را طی کند قيمت سهم حدوداْ ۱۰۰ تومان افزايش داشته است. الان هم که در حدود ۲۰ قرار دارد قيمت سهم حدود ۹۵۰ است. پس اگر موفق به رسيدن به حدود ۸۰ بشود قيمت سهم ميتواند تا ۱۰۵۰ حرکت کند. ضمناْ همين نتيجه را ميتوان در مورد RSI هم گرفت.

/ 0 نظر / 6 بازدید