تخريب؟

اين جوابيه خشن آقای علی مددی فقط نشان ميدهد که حرفه ای ها هم توی اين بازار اعصابشان را از دست داده اند. من نه آنچنان شناختی از محمد رضا دارم نه از ايشان.

هرچند بعضی حرفهای محمدرضا بی انصافی بود ولی به نظرم مهدی هم زيادی تند رفته بود و تمام کامنتهای مشکوک را به حساب او گذاشته و او را آماتور دانسته (که البته به نظر من توی اين بازار همه آماتوريم. اينجا را ببينيد) و در چند فروم به او تاخته است.

من هميشه حرفه ای گری و بداعت تحليلهای مهدی علی مددی را تحسين کرده و ميکنم ولی اين خامی از او بعيد بود که اين مساله را چنين عمومی کند. نکته مهم ديگر که به تازگی از او می بينيم بيان دايمی اين نکته است که تحليلهای من رايگان است که بار منفی منت را بدنبال دارد.

اميدوارم اوضاع بورس زودتر رو به راه شود تا ما کمتر مثل سلمانی های بيکار سر يکديگر را بتراشيم!

سربلند باشيد

/ 0 نظر / 9 بازدید