حجم و تامين ماسه ريخته گری

حسين عزيز

زمانی که ميخواهی از انديکاتورها استفاده کنی و يا نمودار را چک کنی بايد حتماْ حجم را در نظر داشته باشی. يعنی اگر انديکاتور کار ميکنی حتماْ يک انديکاتور حجمی بايد در کنار انديکاتور ديگرت استفاده کنی. اگر نمودار را چک ميکنی بايد حجم الگويی که تشخيص ميدهی را تاييد کند. مثلاْ اگر قيمت کانال را ميشکند بايد با افزايش محسوس حجم همراه باشد والا چندان قابل قبول نخواهد بود. راستی ميبينم که از اردوگاه فاندامنتال به محفل تکنيکال پيوستی! مبارکه!

شکل زير نمودار کماسه است. همانطور که ميبينيد هربار برگشت سهم از حمايت با افزايش محسوس حجم همراه بوده. حالا نظرتان در مورد برگشت کنونی از خط حمايت چيست؟

/ 0 نظر / 9 بازدید