بازار مالی

نميدانم وبلاگ بازار مالی را ميخوانديد يا نه؟ به خاطر يک سری اعتراض به دبيرکل و شرکت پارس پورتفليو از پيمان شد و فعلاْ وبلاگش معلق! است. در چنين شرايطی فقط ميتوان تاسف خورد به حال خودمان. يکبار در وبلاگم نوشتم که ادامه چنين راهی باعث سخت شدن تنفس در جنب پل حافظ به صورت جزيی و در کل اين سرزمين آباء و اجداديمان به صورت کلی خواهد شد. مثل اينکه اين نفس تنگی آغاز شده است! بيچاره پيمان منتظر ۱۰۰ هزارمين بازديدکننده اش بود. اميدوارم به زودی برگردد و صدهزارمين شوت را ببيند. کاری هم که از دست همه ما بر می آيد فکر کنم اطلاع رسانی است. مثل کاری که در مورد خليج فارس کرديم. ميتوانيم دوستان سابقمان در پارس پورتفوليو را تحريم کنيم. اگر همه دوستان وبلاگ نويس شروع کنند و همه آنها که ميخوانند به هم بگويند اين موج آنان را از يک شرکت همه کاره (هرچند هنوز برای اينکه شروع کننده موج نوی معامله بودند به آنها مديونيم و هرچند با همه تندرويهای گاه گاه پيمان مخالف)  به عده ای معامله گر سهام تنزل ميدهد. موافقيد؟

قابل توجه دوستان سياسی زده و فعالان سياسی: اين يک اعتراض ۱۰۰٪ صنفی است!

وقتی به کمونيستها حمله کردند من سکوت کردم چون کمونيست نبودم.

وقتی به اتحاديه های کارگری حمله کردند من سکوت کردم چون کارگر نبودم.

وقتی به سمت من آمدند ديگر کسی برای حمايت از من نبود.

(يک بازمانده جنگ جهانی دوم)

/ 0 نظر / 6 بازدید