بيم و اميد

وقتی سهاممان منفی ميخورد به فردا اميد داريم که شايد فردا همان روزی باشد که سههمان مثبت بخورد. وقتی سهممان مثبت ميخورد از فردا بيم داريم که شايد فردا روزی باشد که اين سهم برگردد و سودمان از بين برود. به اميد فردا روز به روز بيشتر ضرر ميکنيم و با بيم فردا از سودمان کم ميکنيم. بايد جای اين بيم و اميد را عوض کرد تا موفق بود. بيم از تبديل ضرر کوچکمان به ضرری بزرگ و اميد به تبديل شدن سودمان به سودی بزرگتر.

به نقل از: Edwin Lefèvre

/ 0 نظر / 9 بازدید