معدنی دماوند

نمودار قيمت روزانه از حمايت بر گشته (به افزايش حجم توجه کنيد).

نمودار روزانه نيمه لگاريتمی از فيبو ۳۸.۲٪ برگشته

نمودار روزانه و استاکستيکس همگرايی مثبت دارند (به برگشت انديکاتور از حمايت توجه کنيد)

RSI هم با stochastics و سهم همگرايی مثبت دارد.

نقطه اوليه سود ۴۳۰۰ ريال و نقطه خروج با زيان ۳۱۵۰ ريال انتخاب شده است.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٤